Kosmos 9 - Ordforklaringer

7-junivedtaket – Norges erklæring av oppløsningen av unionen med Sverige – 7. juni 1905.

A
abdisere – gå fra eller si fra seg sin stilling.
absolutt veto – lukker en beslutning helt. Se også veto.
aksemaktene – alliansen mellom Italia, Tyskland, Japan (og en rekke andre land) under andre verdenskrig.
aktor – anklager; påtalemyndighetens representant i straffesaker.
alkohol – betegnelse på stoffet etanol eller når det brukes som nytelsesmiddel.
allemannsretten – retten til fri ferdsel og opphold i utmark og retten enhver har på en annen persons eiendom.
algeoppblomstring – plutselig vekst av alger.
aliansebygging – bygging av grupperinger, for eksempel avtaler mellom land, forretningspartnere eller enkeltindivider. Avtalen skal gjerne være til gjensidig nytte for alle avtalepartnere.
allmenn stemmerett – retten som sier at alle kan stemme ved stortingsvalg dersom de har fylt 18 år innen utgangen av valgåret og er norske statsborgere.
alpint fjellandskap – et naturlandskap med tinder (spisse fjelltopper) og egger (skarpe fjellrygger).
Alta-Kautokeinovassdraget – elv i Finnmark som starter på Finnmarksvidda ved grensen til Finland og fylkesgrensen mot Troms, og renner ut i Altafjorden.
amerikabrev – brev fra utvandrere som fortalte om den nye verden i Amerika på 1800-tallet.
amfetamin – stoff som motvirker tretthet og hever stemningsleiet. Brukes som rusmiddel. Fører ikke til fysisk avhengighet, men derimot mental avhengighet.
angrerett – norsk lov som har som funksjon å beskytte forbrukere som handler under spesielle omstendigheter, som fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted, slik som messer, dørsalg og netthandel.
anke – klage til høyere rettsinstans over viktige rettslige avgjørelser (særlig dom). I straffesaker er ankefristen normalt to uker, i sivile saker normalt to måneder.
ankeutvalg – en del av Høyesterett (avløser det tidligere Høyesteretts kjæremålsutvalg). Alle saker som ankes inn for Høyesterett, blir først behandlet i ankeutvalget.
antibiotika – antibakterielle legemidler
arbeid – det å bruke kropps- eller åndskraft og eventuelle tekniske hjelpemidler med tanke på et visst (nyttig) mål eller resultat.
arbeiderbevegelse – fagforeninger av vanlige lønnstagere (i motsetning til laug og rene profesjonsforeninger).
arbeiderklasse – samfunnsklasse som omfatter hushold der hovedforsørgeren er arbeider eller lavere funksjonær.
Arbeiderpartiet (UK) – et britisk sosialdemokratisk politisk parti. Partiet ble dannet i 1900 som en løs sammenslutning av politiske og faglige organisasjoner for å representere arbeiderbevegelsen i Underhuset.
arbeidsgiver – enhver som sysselsetter én eller flere personer.
arbeidskonflikt – en spesiell konflikt som foregår på en arbeidsplass. Kan oppstå som følge av uenighet mellom partene om lønn, arbeidstid, arbeidsmiljø, arbeidets organisering, eller andre betingelser.
arbeidskraft – arbeidstakere
arbeidsledighet – en situasjon som oppstår når det er et større tilbud av arbeidskraft enn det som etterspørres.
arbeidsliv – en betegnelse for alt produktivt arbeid i et samfunn.
arbeidsmiljøkriminalitet – et lovbrudd mot arbeidsmiljøloven.
arbeidsskaper – en person som skaper nye arbeidsplasser.
arbeidstaker – den som er ansatt hos en arbeidsgiver.
arisk rase – betegnelse bruk av nazister på blonde, gjerne nordiske mennesketyper. Representerte overmenneskene.
atmosfære – her: Et lag av gasser som omgir et himmellegeme. Jordens a., luften, er en nødvendig forutsetning for plantenes og dyrenes liv.
atombombe – en bombe med sprengkraft fra atomenergi.
atomvåpen – et våpen med enorme og ødeleggende krefter som frigjør energi fra kjernefysiske reaksjoner.
avfall – varer eller stoffer som er kastet.
avkolonisering – en benevnelse for avviklingen av særlig de europeiske koloniene etter den andre verdenskrig.
avkriminalisere – å gjøre noe som tidligere var kriminelt lovlig.
avlingssvikt – en situasjon i jordbruket der avlingene er mindre i forhold til tidligere år.
avskrekkende straff – en straff som har som mål å virke avskrekkende (forebyggende) på dem som ennå ikke har forbrutt seg.

B
Barbarossa – kodenavnet på den tyske invasjonen av Sovjetunionen 22. juni 1941.
barnearbeider – et mindreårig barn som utfører arbeid i næringslivet
barnevern – å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg.
befolkning – en mengde mennesker innen et spesielt avgrenset område.
befolkningseksplosjon – et begrep som gjerne refererer til en trend fra 1830-tallet og fremover, hvor det verdensbefolkningen doblet seg på hundre år, og så en tredobling de neste 70.
befolkningsvekst – en endring av populasjon over tid. Veksten bestemmes ut i fra antall født, døde, og innvandring/utvandring.
beitemark – et område som blir brukt til beite.
bemanning – besetning, mannskap.
Berlinkonferansen – konferansen som fant sted i 1884-85, og som regulerte europeisk kolonisering og handel i Afrika.
Berlinmuren – en 45,1 km lang fysisk sperre av betong, piggtråd og elektriske gjerder satt opp av de østtyske myndighetene i DDR (tidligere Øst-Tyskland) fra 13. august 1961 som skilte Vest-Berlin fra Øst-Berlin og resten av DDR.
betinget fengsel(dom) – en situasjon der fullbyrdelsen av en dom på fengselsstraff utsettes med en prøvetid (vanligvis 2 år eller mer).
biobrensel – en fornybar energikilde som er basert på levende organismer.
bioenergi – energi som har sitt opphav i materiale som er danna ved pågående biologiske prosesser.
biologisk mangfold – summen av artsmangfold, genetisk mangfold og økologisk mangfold i et område.
bistand – hjelp, støtte
blandingsjordbruk – en type jordbruk der det er både planteproduksjon og husdyrhold.
Blitzen – den vedvarende tyske flybombingen av Storbritannia under andre verdenskrig, fra 7. september 1940 til 10. mai 1941.
Blomsten – EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992.
bolsjeviker – opprinnelig medlemmer av majoritetsfraksjonen i det russiske arbeiderpartiet ledet av Vladimir Lenin.
Bondepartiet – et norsk, registrert politisk parti som har grunnlaget sitt i de norske primærnæringene, i første rekke (bonde- og fiskerbevegelsene). Partiet ble stiftet på landsmøtet i Norges Bondelag i 1920. Skiftet navn til Senterpartiet i 1959.
bondesamfunn – betegnelsen på samfunnet i Norge før den industrielle revolusjon eller det store hamskiftet.
Bondestorting – Stortinget som ble valgt i 1835.
boreplattform – eller oljeplattform leter etter eller undersøker produksjon av petroleumsforekomster til havs.
borgerkrig – innbyrdes krig mellom borgerne i en stat.
borgerlig parti – et ikke-sosialistisk og ikke-populistisk parti.
borgerskap – betegnelse på den velstående, eiendomsbesittende, men ikke-adelige overklassen og etter hvert mellomklassen i det kapitalistiske samfunnet.
bosetting – det å bosette seg, bebyggelse.
bot – straff i form av pengesum som må betales for mindre lovbrudd.
brikett – sammenpresset flis og bark som er rike på energi og lette å frakte.
bruksfunksjon – en konkret, fysisk funksjon som en gjenstand har (f.eks. en hammer brukes til å slå inn spiker når du snekker).
budsjett – en oversikt over inntekter og utgifter i en kommende periode.
bymiljø – omgivelsene i en by.
bærekraftig utvikling – en samfunnsutvikling der dagens konsumbehov ikke forringer mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine.
bærekraftig ressurspolitikk – et positivt samspill mellom natur og samfunn.
bølgeenergi – en effekt fra havets overflatebølger. Effekten kan for eksempel være elektrisk via en generator eller pumping av vann opp i et reservoar.

C
cannabis – et rusmiddel laget av hamp (THC).
CO2 – karbondioksid
CO2-rensing – et bidrag for å bremse global oppvarming ved å fange karbondioksid (CO2) og lagre det i stedet for å slippe det ut i atmosfæren.
CO2-utslipp – karbondioksid som slippes ut i atmosfæren
Cog – en robot laget i USA. Cog kan se, høre og lagre erfaringer.
crack – et narkotisk stoff, tilnærmet ren kokain; fremstilles av kokain ved en enkel kjemisk prosess. Meget farlig.

D
dalbygd – en bygd som ligger i en dal
datateknologi – teknologi innenfor elektronisk databehandling
D-dagen – et militært uttrykk som kan spores tilbake til første verdenskrig. Det blir brukt i forbindelse med planleggingen av spesifikke, større militære operasjoner. Ingen vet helt nøyaktig hvor uttrykket kommer fra.
de allierte – en betegnelse for alle de landene (Storbritannia, Frankrike, Sovjetunionen, USA) som kjempet mot aksemaktene under andre verdenskrig.
De konservative (UK) – det konservative parti i Storbritannia (engelsk tittel: The Conservative and Unionist Party) er det største partiet på høyresiden i britisk politikk.
De lange knivers natt – en betegnelse på den blodige utrenskningen som fant sted i det tyske nasjonalsosialistiske partiet NSDAP natten til 30. juni 1934.
debutalder – alder for første erfaringer, for eksempel med alkohol eller rusmidler.
delstat – enkeltstat innenfor en forbundsstat
den endelige løsningen – et uttrykk som refererer til det nazistiske Tysklands planer om å løse «det jødiske problem» eller gjennom systematiske omplasseringer og påfølgende tilintetgjørelser gjennom folkemord på jødene i løpet av den andre verdenskrig.
den grønne revolusjonen – pågående omvandling av jordbruket som noen steder førte til en betydelig økning i jordbruksproduksjon.
den norske arbeiderbevegelsen – norske fagforeninger av vanlige lønnstagere (i motsetning til laug og rene profesjonsforeninger) pluss de sosialistiske partiene
Den røde armé – betegnelsen som ble brukt om de væpnede styrkene som ble opprettet av bolsjevikene etter den russiske borgerkrigen i 1918.
Den sorte hånd – en terrorgruppe etablert offisielt i 1911 i Serbia som hadde som politisk mål at de serbiske områdene av Bosnia skulle bli en del av Serbia.
Den svarte tirsdagen – et av de mest kjente børskrakkene i historien (1929). Selv om den massive nedgangen skjedde over flere dager så blir ofte Black Tuesday brukt for å tidfeste krakket, den dagen da panikken brøt ut for alvor og «alle» prøvde å selge seg ut av aksjemarked samtidig.
Det britiske parlamentet – den høyeste lovgivende myndigheten i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland og de britiske oversjøiske territorier. Det består av tre komponenter: den britiske monarken, Overhuset og Underhuset.
Det demokratiske parti (USA) – progressivt og sosialliberalt parti, og ett av de to dominerende politiske partiene i Amerikas forente stater.
Det kommunistiske manifest – manifest skrevet av Karl Heindrich Marx og Friedrich Engels, utgitt 21. februar 1848 der den kommunistiske ideologi og historiesyn blir definert og gjort rede for. Manifestet la grunnlag for den gren av den kommunistiske ideologi som kalles marxisme. Manifestet har hatt stor betydning for den internasjonale arbeiderbevegelsen gjennom historien.
Det nasjonal sosialistiske tyske arbeiderparti (NSDAP, Ty) – det nasjonalsosialistiske partiet som regjerte i Tyskland mellom 1933 og 1945.
Det nasjonale fascistpartiet (It.) – italiensk politisk parti, dannet av Benito Mussolini, som det politiske uttrykket for fascismen, som tidligere hadde vært representert av grupper kjent som fasci di combattimento, «kampgrupper».
Det norske Arbeiderparti (Arbeiderpartiet) – norsk sosialdemokratisk politisk parti stiftet i Arendal i 1887.
Det republikanske parti (USA) – konservativt politisk parti i USA. Partiet er det ene av de to dominerende partiene i landet (det andre er Det demokratiske parti).
Det tredje riket – betegnelse på Tyskland under Hitler og NSDAP ledelse.
dialekt – variant av et språk, avgrenset lokalt el. både lokalt og sosialt.
diplomati – fellesbetegnelse på de organer som i utlandet ivaretar sitt hjemlands interesser, særlig i politiske saker.
dolkestøtslegenden – teori om at Tyskland led nederlag i første verdenskrig fordi de væpnede styrker ble «dolket i ryggen» av forrædere, kapitalister, jøder og andre.
domstol – organ som har kompetanse til å dømme i sivile saker og straffesaker.
drikkemønster – måten/vanen man drikker for eksempel alkohol på.
drikkepress – det å føle seg presset til å drikke alkohol.
drivhusgass – gass i atmosfæren som bidrar til drivhuseffekten, og som ved økte konsentrasjoner vil bidra til global oppvarming.
dronte – fugl som bodde på øya Mauritius i Det Indiske hav.
duma – betegnelsen på en lovgivende forsamling i det moderne og historiske Russland.
duodji – samenes tradisjonelle kunst.
dyrefôr – mat som gis til husdyr.
dyrkbar mark – mark som duger til dyrking av for eksempel korn.
dyrket mark – mark som er sådd.
dyrtid – økonomisk tilstand der etterspørselen etter varer er større enn tilgangen.
dødsrate – antall døde pr. 1000 innbyggere i løpet av et år.
døgntemperatur – gjennomsnittlige lufttemperaturen målt hver timeskifte i løpet av et døgn
dømmende myndighet – makt som utøves av domstolene og hvor høyesterett er landets øverste domstol.

E
ecstasy – syntetisk narkotikum med samme virkning som amfetamin.
ekkolodd – instrument til måling av havdybde, basert på at lydens forplantning i vann er hurtig og jevn.
eksport – salg til utlandet av varer og tjenester.
elektrisitet – energiform som kommer av overskudd eller underskudd av elektroner.
elevbedrift – metode som er basert på elevaktiv læring hvor elevene samarbeider om å utvikle sin egen bedrift, med lærere og andre som veiledere.
Elverumsfullmakten – fullmakten utformet av Carl Joachim Hambro kvelden 9. april 1940. Stortinget hadde flyktet til Elverum, via Hamar, på grunn av det tyske angrepet på Norge. Fullmakten ga regjeringen tillatelse til å handle på Stortingets vegne fram til neste møte i Stortinget (som ble holdt 14. juni 1945).
embetsmann – person som innehar et embede, det vil si person med høyere stilling innen administrasjonen i en stat eller visse organisasjoner.
embetsmannsstaten – betegnelse brukt om organiseringen av den norske regjering fra Grunnloven ble skrevet i 1814 til parlamentarismen ble innført i 1884, og i en bredere forstand som en beskrivelse av det norske samfunnet i den samme perioden.
energi – evne til å utføre arbeid, kraft.
energikilde – kilde for energi, f.eks. olje, gass, vannkraft og elektrisitet.
energikjede – reaksjon med flere energikilder som overfører energien mellom hverandre.
energimengde – mengde energi som energikilden inneholder eller som frigjøres under en reaksjon.
enmannskrets – ordning i Storbritannia som betyr at hver krets bare sender én representant til Parlamentet.
entreprenør – en som setter i gang prosjekter eller tiltak.
enøk (Effektiv energibruk) – samlebegrep for riktig utnyttelse av energien.
ernæring – kosthold, føde.
erosjon – slitasje og nedbryting av jordoverflaten
etisk regel – regel som søker å bestemme «hva er godt», «hva er det rette», «hvordan bør man oppføre seg».
etterforske – undersøke
etterspørsel – behov for å få kjøpt en vare.
ettpartiregjering – regjering som består av kun medlemmer av ett parti.
ettpartistat – stat hvor det er ett parti som har makten og alle de politiske lederne tilhører dette partiet.

F
fabrikk – industrianlegg der man produserer varer, halvfabrikat eller foredler råstoff til en annen råvare.
fabrikktrål – stort skip brukt til fiske.
fagdommer – juridisk utdannet dommer.
fagforening – lokal sammenslutning av arbeidstakere innenfor samme industrigren eller fag.
fagkomité – gruppe av stortingsrepresentanter som avgir innstilling om lover til Odelstinget og andre saker til Stortinget.
fagorganisert – det å være et medlem av en organisasjon sammen med andre med samme yrke og utdanning.
Fairtrade – handel som sikrer varenes produsenter et minstemål av rettigheter.
fangeleir – betegnelsen på et avsperret område (leir) hvor en sperrer inne fanger – krigsfanger eller politiske fanger.
FAO (FNs organisasjon for ernæring og landbruk) – FNs organisasjon for matsikkerhet og ernæring. Organisasjonen skal også samle og dele kunnskap om hvordan jordbruk, skogbruk og fiske kan forbedres og moderniseres, med særlig fokus på u-land.
fascismen – autoritær og/eller totalitær politisk ideologi som kombinerer elementer fra sosialisme, korporativisme, antiliberalisme, antikapitalisme, nasjonalisme, militarisme og antibolsjevisme.
fascist – tilhenger av fascistisk ideologi.
Fat Man – kallenavnet på atombomben som ble sprengt over Nagasaki klokken 11.02 9. august 1945 under andre verdenskrig.
fattigdom – her: meget lav levestandard, det vil si å ha veldig lite penger å leve for.
femårsplan – statlig plan for utvikling, særlig av næringslivet, for et tidsrom på fem år.
fengsel – fengselsstraff; fangenskap; fengselsbygning.
feriested – sted der man drar på ferie.
finanstale – tale der finansministeren forklarer statsbudsjettet.
fisk – kaldblodig virveldyr som lever i vann og puster med gjeller.
fiskebedrift – bedrift som driver med fiske.
fiskebestand – mengde fisk i en sjø/innsjø/elv osv.
fiskefangst – det å fange fisk.
fiskeoppdrett – form for akvakultur, der man føder opp fisk.
fiskerisone – sone der bestemte land kan drive fiske.
fiskerisamfunn – samfunn som hovedsakelig lever av fiske.
fisketeknologi – teknologi brukt til å drive fiske.
fiskevær – bosettingsform som fins langs Norskekysten fra Vestlandet til Finnmark, og mest utbredt i Nord-Norge fra Lofoten og nordover til Øst-Finnmark.
fjellandskap – landskap med fjell og daler.
fjellbygd – bygd som ligger på fjellet.
fjernvarme – energisystem der energi til oppvarming produseres ett sted og anvendes et annet sted.
fjord – dyp, smal og langstrakt hav- eller innsjørenne med bratt land på tre kanter.
fjordbygd – bygd som ligger ved en fjord.
flatbygder – lavlandsbygder
flatehogst – snauhogst av skog over et visst område.
flertallsregjering – regjering med flertall bak seg i nasjonalforsamlingen.
flertallsvalg – eldste og enkleste formen for valgordning. Mandatet i en valgkrets går til den kandidaten eller listen som har fått enten flest stemmer eller et flertall av de avgitte stemmer.
flyktning – person som er på flukt; person som har rømt fra hjemlandet sitt.
flåte – samling av fartøyer, særlig av en viss type.
folkeavstemning – avstemning blant alle stemmeberettigede borgere i et land, en delstat eller et fylke
Folkeforbundet – internasjonal organisasjon som ble grunnlagt 25. januar 1919 av del I av Versailles-traktaten.
folkestyre – demokrati, å styre gjennom folkevalgte representanter
folkesuverenitet – tese om at all legitim statsmakt stammer fra folket selv.
forbruker – person som forbruker varer og tjenester, konsument.
forbrukerkjøpsloven – norsk lov som regulerer salg av ting til en forbruker når selgeren eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet.
forbruksmønster – vaner og tendenser i forbruk
forbrukerombudet – norsk statlig organ som fører tilsyn med at markedsføringen av varer og tjenester skjer i samsvar med markedsføringsloven.
forbrukerrådet – statlig interesseorganisasjon for norske forbrukere, opprettet i 1953. Formålet med organisasjonen er å informere, dyktiggjøre og veilede forbrukerne samt å påvirke forbrukerpolitikken og næringslivet til å bli mer forbrukervennlig.
forbrukersamfunn – uttrykk som oftest brukes for å beskrive samspillet mellom enkeltindivid (forbruker) og samfunn i en vekstøkonomi.
forbrukspolitikk – myndighetenes politikk som påvirker forbruket og forbruksmønsteret.
forbrytelse – lovbrudd, straffbar handling, udåd.
Forbundsdagen – Tysklands parlament som holder til i Riksdagsbygningen i Berlin.
forbundskansler – betegnelse på en kansler (regjeringssjef) i en forbundsstat (føderasjon).
forbundsrepublikk – statsdannelse bestående av delvis autonome, men ikke fullstendig suverene, delstater med separate regjeringer og dels egen lovgivning.
Forbundsrådet – organ opprettet med hjemmel i den tyske forfatningen hvor medlemmene er representanter for Tysklands delstater.
foredling – å gjøre noe mer verdifull
foredlingsindustri – industri som foredler f.eks. fisk, dvs. forbereder fisk til matvarer
forelegg – krav fra politiet om mulkt for en forseelse.
forenklet forelegg – bot som en vedtar på stedet.
Forente Nasjoner (FN) – internasjonal organisasjon som offisielt ble etablert 24. oktober 1945, som en etterfølger av Folkeforbundet, for å stoppe krig og danne en plattform for dialog.
forholdstallsvalg – valgordning hvor de ulike valglistene (som ved de fleste politiske valg representerer partier) får inn representanter i forhold til hvor stor oppslutning de har blant de stemmeberettigede.
forliksråd – første instans i det norske rettssystemet.
Formannskapslovene – to lover som ble vedtatt i 14. januar 1837 og som gjaldt fra 1. januar 1838. Det ble opprettet nye folkevalgte organer i henhold til disse lovene både i bygder og byer. Landet ble delt inn i formannskapsdistrikter, 355 på landet og 37 for byene.
fornorske – gjøre (mer) norsk.
fornybar ressurs – ressurs som har en kontinuerlig tilførsel av ny energi, og ikke kan tømmes innenfor tidsrammene som er gitt av menneskehetens tidsskala.
forretningsidé – idé til en forretning, forbundet med kartlegging av ressurser og muligheter.
forseelse – forsyndelse, mindre lovbrudd.
forskjells-Norge – velstand og fattigdom som eksisterer side om side i Norge.
forsoningspolitikk – fredelig politikk som har som mål å føre til forsoning.
forsterket drivhuseffekt – effekten av at atmosfæren kan begrense energiutstrålingen fra en planet på en sterkere måte enn vanlig.
forsvarer – advokat som forsvarer en tiltalt i retten.
forurense – å gjøre for eksempel lufta uren og skitten
forvaring – å ta vare på, forvare, varetekt.
forvitre – brytes ned, tæres opp, erodere.
fossil energi – energi som kommer fra spor fra svært gamle planter. Fossil energi regnes som ikke fornybar.
fossilt brensel – hydrokarbonholdige stoffer som kull, olje og naturgass.
fotosyntese – biokjemisk prosess der lysenergi blir omdannet til kjemisk energi.
Fredskonferansen i Versailles – fredsavtalen som ble skapt etter den seks måneders lange fredskonferansen i Paris i 1919. Førte til den offisielle slutten på første verdenskrig.
fremmedhat – betegnelsen på hat for det som er ukjent
Fremskrittspartiet – norsk politisk parti, grunnlagt i 1973, som beskriver seg som «et liberalistisk folkeparti som bygger på Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv, med basis i det kristne livssyn og humanistiske verdier».
Fretex – Norges største attføringsbedrift og bruktkjede. Fretex er en viktig del av Frelsesarmeen
FRI – treårig undervisningsprogram som sikter på å få skoleelever til å ikke røyke.
frigjøringen –i Norge blir begrepet ofte brukt om året 1945, da nazistene tapte krigen og måtte trekke seg tilbake fra landet.
friluftsloven – lov som egentlig heter Lov om friluftslivet og som har som hensikt «å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til ferdsel».
Fru Justitia – navn på en figur som viser en stående kvinneskikkelse med hevet sverd og vekt i hver sin hånd samt bind for øynene. Justitia er da et symbol for lov, rett og rettferdighet.
frukthage – hage der frukt dyrkes.
fødselsrate – levendefødte i et år pr. 1000 av middelfolkemengden.
førstegangsforbryter – en som begår en forbrytelse for første gang i livet sitt.

G
garanti – å garantere; sikkerhet, forpliktelse, dekning
gasskammer – henrettelsesmetode hvor dødelig gass driver ut i et gasstett rom
gasskraftverk – kraftverk som produserer elektrisk energi ved hjelp av gasskraft
generell studiekompetanse – kvalifikasjon som oppnås i videregående skole. Den kan oppnås ved å gjennomføre en kombinasjon av fag i den videregående skolen som tilfredsstiller visse kriterier, og gir mulighet til å søke på mange høyskole- og universitetsstudier.
genetisk variasjon – summen av forskjeller i genotypene til individene i en populasjon.
genmodifisering – tilsiktet endring av arveanleggene i en organisme: flytning av gener fra én organisme til en annen.
genteknologi – teknikk som kan brukes til å kartlegge og isolere arvestoffet i planter, dyr og mikroorganismer, trekke ut et konkret gen med tilhørende arveegenskap og deretter plassere det inn i en ny organisme som da automatisk får denne ønskelige/intenderte egenskapen.
genterapi – form for terapi der gener (nytt genetisk materiale) overføres til personer for å behandle sykdommer
geologisk periode – tidsavsnitt i jordens historie. Periodenes varighet varierer mellom 20 og 200 millioner år.
geotermisk energi – fornybar energikilde. Geo kommer fra gresk og betyr jord, termisk varme. Inne i jordas sentrum ligger temperaturen på rundt 4200 grader.
geriljakrig – krig der det er små styrker som tar overraskende eller uventede anslag, som for eksempel sprengning, bakhold, ildoverfall, snikskyting og lignende.
Gestapo – Geheime Staatspolizei («hemmelig statspoliti»), det offisielle sikkerhetspolitiet i det nazistiske Tyskland fra 1933 til 1945.
getto – (historisk) term for et kvartal eller en bydel der jøder var henvist til å bo.
GHB – forkortelse for det syntetiske stoffet og rusmiddelet gammahydroksybutyrat.
gjeld til samfunnet – en metaforiske gjeld som en forbryter må betale samfunnet for å gjøre opp for seg.
gjenvinning – det å gjenvinne og bruke på nytt verdifulle stoffer i avfall og restprodukter som ellers ville gått tapt
graffiti – tekster eller tegninger som blir malt eller risset inn på offentlige steder, for eksempel på vegger og murer, eller underganger. Utøveren er som oftest anonym.
grunnfjell – den bergarten som ligger under jordoverflaten. Ofte flere hundre millioner år gammel.
Grunnloven – Kongeriket Norges Grunnlov, vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll i Eidsvollsbygningen den 16. mai 1814.
grunnvann – vannsamling under jordoverflaten.
Gulag – betegnelse på den del av Sovjetunionens maktapparat som drev et svært omfattende system av slavearbeids- og konsentrasjonsleirer.
gutta på skauen – medlemmene av Milorg (fra militær organisasjon), en militær motstandsorganisasjon som ble bygget opp i Norge i løpet av andre verdenskrig.

H
hagebruk – dyrking av grønnsaker, frukt, bær og blomster.
hamp – ettårig plante av hampfamilien som dyrkes både som tekstil- og oljeplante og for framstilling av hasj og marihuana.
handelsflåte – betegnelse på skip som et land har for å drive kommersiell virksomhet, i motsetning til marinen, som er fartøy beregnet på forsvar av landet.
handelsjordbruk – er organisert slik at bonden produserer varer som han eller hun bytter eller selger til andre.
hasj – rusmiddel laget av hamp
heroin – opiat med avhengighetsskapende egenskaper. Stoffet gir sterk eufori, og er derfor sterkt avhengighetsskapende.
hird – betegnelse på norske og danske kongers eller stormenns livvakt. Selv om ordet brukes i sagaer om hendelser i vikingtiden, har det sannsynligvis ikke vært brukt før etter denne perioden – sagaene er nedskrevet i middelalderen, og bruker sin tids språkdrakt. Begrepet hird er også navnet til den paramilitære organisasjonen dannet av Vidkun Quisling.
hjemmefronten – betegnelse både på organisert (Hjemmestyrkene m/Milorg og Sivorg) og på uorganisert, generell motstand i Norge mot den tyske okkupasjonen under andre verdenskrig.
Hjemmefrontens Ledelse (HL) – betegnelse som fra mars 1943 ble tatt i bruk i paroler til befolkningen fra Koordinasjonskomiteen, som ledet den sivile holdningskampen og den faglige motstanden.
Homestead-loven – lov som ble innført i 1863 i Amerika. Ifølge loven skulle alle som ville drive jordbruk i Amerika, få rett til 650 mål jord.
Hovedavtale – avtalene som inneholder de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet.
hummerfiske – Det å fange hummer. På grunn av svært lav hummerbestand er det strenge regler for fangst av hummer.
humus – organisk materiale som gir jorda den mørke fargen.
hungersnød – nødstilstand på grunn av mangel på nødvendige matvarer.
hvete – en av de fire kornslektene som dyrkes i Norge.
hydrogen – grunnstoff i gassform (kjem symbol H), før kalt vannstoff.
høyere utdanning – begrep som brukes om all utdannelse utover videregående skole. Utdannelsesinstitusjoner for høyere utdannelse i Norge er primært universiteter og høyskoler.
Høyesterett – domstol som dømmer i siste instans i et selvstendig rettssystem, som en stat, delstat eller lignende.
høyesterettsdommer – dommer som er ansatt i den øverste domstolen innen et rettssystem (Høyesterett).
Høyre – norsk, konservativt politisk parti dannet i 1884.
høyresiden – vid samlebetegnelse for politiske partier, ideologier og sympatier som representerer borgerlige, det vil si ikke-sosialistiske, konservative og liberale, politiske retninger, men også høyreekstremisme, særlig når den opptrer inennfor et demokratisk system.

I
ideologi – helhetlig tankesett av politiske eller filosofiske teorier om hvordan samfunnet bør styres.
ikke-angrepsavtale – avtale der to eller flere land lover at de ikke skal angripe hverandre.
ikke-fornybar ressurs – ressurs som ikke kan fornyes, eller som det tar svært lang tid å produsere.
illegal avis – avis som blir skrevet, trykt og solgt ulovlig.
imperialisme – politisk situasjon der en stat forsøker å skaffe seg politisk, kulturell, økonomisk eller militært herredømme utover sine egne grenser
imperialist – tilhenger av imperialisme
import – innførsel av varer til et land.
individforklaring – forklaring som tar utgangspunkt i enkeltmenneskets valg
industrifisk – fisk som ikke brukes direkte som menneskemat.
industriland – land som gjennom en sterk, mangfoldig og teknologisk avansert økonomi har en forholdsvis høy levestandard.
industrisamfunn – samfunn der økonomien bygges hovedsakelig på industri.
industrivare – vare som produseres gjennom bearbeiding av råvarer.
inflasjon – prisstigning som oppstår fordi pengemengden øker i forhold til den varemengden som skal omsettes
ingenmannsland – betegnelse på et område som ligger mellom grenselinjene til to stater, eller langs fronten mellom to krigsførende makter.
innmark – all dyrket jord, som åker, eng, kulturbeite, hage og yngre plantefelt.
innstilling – lovforslag laget av komiteene som Stortinget skal behandle.
interessekonflikt – konflikt mellom ulike interesser.
internasjonalt farvann – havområdet som ikke inngår i noen stats territorialfarvann.
interpellasjon – muntlig eller skriftlig forespørsel fra et medlem av en debatterende forsamling til forsamlingens ledelse eller medlemmer av en regjering.
isbre – stor, langvarig masse av is som er blitt til på landjorden

J
jobbetida – en situasjon der man plutselig fikk en langt lavere produksjon enn etterspørsel etter de enkelte produkter, og forventningene var at situasjonen ikke ville bli løst på kort sikt.
joik – tradisjonell samisk musikkform.
jordart – type jord
jordbruk – det å dyrke jord.
jordbruksrevolusjon – her: startet i Storbritannia på 1700-tallet. Man går fra å drive jorda med muskelkraft til å ta i bruk maskiner
jury – gruppe av lekfolk som avgjør skyldspørsmålet i straffesaker ved lagmannsrett.
jødeforfølgelse – vanlig betegnelse for rasemessig begrunnet hat mot jøder.

K
kabinettspørsmål – forslag som fremmes for Stortinget. Når en regjering stiller kabinettspørsmål på en sak, betyr det at den vil gå av dersom stortingsvedtaket går imot regjeringens ønske.
kapital – beholdning av økonomiske goder, penger, formue, eiendom, produksjonsmiddel
Kapitalen – bokverk i tre deler skrevet av tyskeren Karl Marx. Boken er en kritisk analyse av kapitalismen.
karbondioksid (CO2) – gass hvor molekylene er satt sammen av ett karbon- og to oksygenatomer.
kilowattime – enhet for måling av energi.
kjernekraftverk – kraftverk som fremstiller elektrisk energi ved hjelp av kjernekraft.
kjøpekraft – det man kan handle for når skatt og prisstigning er trukket fra bruttolønna.
kjøpepress – å føle seg presset til å kjøpe varer eller tjenester.
kjøpsloven – lov iverksatt 1. januar 1989 som regulerer salg av ting til en forbruker.
klasseløst samfunn – samfunn der klasseskillene er opphevet.
klasseskille – forskjeller mellom de diverse klassene i samfunnet.
klima – gjennomsnittlige tilstand av værforholdene på et sted, værlag.
klimagass – gass i atmosfæren som bidrar til drivhuseffekten, og som ved økte konsentrasjoner vil bidra til global oppvarming.
koalisjonsregjering – regjering hvor statsrådpostene er fordelt på ulike partier.
kokain – rusmiddel. Kokain utvinnes av blader fra buskplanten Erythroxylon coca, som vokser i Sør-Amerika, spesielt i Colombia, Bolivia og Peru.
kollektivisering – her: sammenslåing av gårdsbruk og andre typer virksomheter til kollektive eller statlige virksomheter.
koloni – landområde som ligger utenfor moderlandets grenser, som oftest erobret ved makt eller som nybygging på andre øyer.
Komintern – internasjonal sammenslutning av kommunistiske og venstresosialistiske partier, stiftet 4. mars 1919.
kommunisme – politisk ideologi som i sine mest utbredte former er bygd på ideene til sosialistene Karl Marx og Friedrich Engels. Innen marxistisk teori er kommunisme betegnelsen på et samfunnssystem der privat eiendomsrett er opphevet og eierskapet til produksjonsmidlene er overført fellesskapet i et samfunn
kommunist – tilhenger av kommunistisk ideologi
kommuniststat – stat der kommunisme er den rådende ideologien.
kompetanse – kvalifikasjon, dyktighet til noe.
konfliktråd – statlig tjeneste som tilbyr gratis mekling i både straffesaker og sivile saker.
kongelig proposisjon – forslag til vedtak av Stortinget som regjeringen (Kongen i statsråd) legger fram for Stortinget.
Kongressen – den føderale lovgivende forsamlingen i Amerikas forente stater (USA), plassert i føderasjonens hovedstad, District of Columbia (Washington, DC).
konsentrasjonsleir – leir for samling av bestemte grupper av personer, f.eks. opposisjonelle eller etniske grupper.
konservatismen – samlebetegnelse for politiske og sosiale filosofier som ønsker å bevare eksisterende verdier og institusjoner i samfunnet, og som samtidig mener at endringer skal skje gradvis.
konservativ – person som ønsker å bevare det bestående og overleverte, som vil holde fast ved den bestående samfunnsordning.
konsulat – diplomatisk representasjon som vanligvis er underlagt et fremmed lands ambassade i samme land.
konsulatvesen – del av et lands utenrikstjeneste
kontinentalsokkel – havbunnen og undergrunnen i de undersjøiske områder som grenser til en stats landterritorium.
kornbalanse – balanse, stabilitet på det internasjonale kornmarkedet.
kornkammer – magasin der en oppbevarer korn
kraftfôr – korn som brukes til å fôre dyr.
kraftforbruk – den mengden kraft som brukes.
krakk – betegnelse som brukes når børsen faller uvanlig mye, som regel på grunn av få kunder slik at selgeren må senke prisene for å få kjøper interessert og dermed få omsatt varen.
krig – væpnet konflikt mellom to eller flere parter, for eksempel mellom stater, befolkningsgrupper, stammer eller lignende.
krigsfange – soldat som er tatt til fange av fiendtlig makt under eller umiddelbart etter en væpnet konflikt
krigsskadeerstatning – kompensasjon og/eller betaling gitt til en triumferende nasjon eller koalisjon fra en tapende nasjon eller koalisjon.
kriminalisere – gjøre noe ulovlig
kriminalitet – betegnelse på handlinger som er straffbare i henhold til straffelovgivningen eller andre etablerte sosiale normer
kriminell handling – handling som er ulovlig.
Kristelig Folkeparti – norsk politisk parti grunnlagt i 1933. Partiet har en kristen «bekjennelsesparagraf», noe som innebærer at alle som ønsker å bli valgt til verv i partiet må være bekjennende kristne og være enig i partiets grunnsyn.
Krystallnatten – betegnelsen på natten mellom 9. november og 10. november 1938, og markerer starten på en dramatisk opptrapping av jødeforfølgelsene i Tyskland.
kull – fellesbetegnelse på en gruppe (brun)svarte karbonrike stoffer.
kullgruve – gruve der det utvinnes steinkull.
kulturelite – bestemte gruppe mennesker (forfattere, malere, musikere og lignende) som setter dagsorden, eller bestemmer hva som er god kultur.
kulturell imperialisme – situasjon der en kultur begynner å dominere de andre.
kulturlandskap – landskap endret av menneskers virksomhet.
kulturskog – skog plantet av mennesker.
kunnskap – innsikt, viten, lærdom.
kunstgjødsel – betegnelse som brukes på kjemisk framstilt plantenæring, i motsetning til husdyrgjødsel eller organisk gjødsel.
kvote – restriksjon på produksjon eller bruk av ressurser eller tjenester.
Kyoto-avtalen – internasjonal avtale vedtatt i desember 1997 i Kyoto, Japan. Formelt er Kyoto-avtalen en protokoll til Klimakonvensjonen som ble vedtatt under FNs konferanse om miljø og utvikling i 1992 (Rio-konferansen).
kyststat – stat som ligger ved kusten.

L
lagdømme – distrikt der en lagmannsrett har domsmyndighet.
lagmannsrett – domstol for (større) sivil- og straffesaker.
landskapsvernområde – områdevern, av offentlig eller privat grunn, som iverksettes i medhold av naturvernloven.
Landsorganisasjonen i Norge (LO) – Norges største hovedsammenslutning av arbeidstakere.
landsstyre – styring av et land; myndighet i et land.
landssviker – landsforræder.
landssvikoppgjør – rettslig oppgjør med medlemmer av det nasjonalsosialistiske partiet Nasjonal Samling (NS) og tyskernes medhjelpere i Norge etter andre verdenskrig.
Lappekodisillen – navnet på et tillegg til grensetraktaten av 21. september/2. oktober 1751 mellom Sverige (som den gang inkluderte Finland) og Norge, som på den tiden var synonymt med Danmark-Norge.
leirlandskap – landskap med mye sand og leire.
lekdommer – dommer uten juridisk utdanning.
levestandard – nivå i økonomiske og materielle forhold for et individ el. en samfunnsgruppe.
liberalisme – samfunnssyn som krever politisk, religiøs og økonomisk frihet for den enkelte uten statlig innblanding.
liberalist – tilhenger av liberalistisk ideologi
Little Boy – kodenavnet på den ene atombomben som ble sluppet over Hiroshima, den 6. august 1945.
livsgrunnlag – grunnlaget som liv kan bygges på.
lobbyist – person som driver lobbyvirksomhet på vegne av seg selv, en organisasjon eller en interessegruppe.
lockout – arbeidskamp der en arbeidsgiver hindrer ansatte fra å jobbe, i motsetning til en streik der ansatte nekter å jobbe.
lokalt selvstyre – mulighet til å styre seg selv lokalt.
loppemarked – marked der det blir solgt brukte ting til lave priser.
lov – rettsregel som er vedtatt av myndighetene i samsvar med grunnlov og sedvanerett; rettsreglene som gjelder i et land.
lovbrudd – brudd på en lov, forbrytelse.
lovbryter – person som bryter en lov, forbryter.
lovforslag – forslag om en ny lov eller en lovendring.
LSD – kraftig, syntetisk framstilt psykedelisk stoff.
luftangrep – angrep fra lufta, flyangrep.
luftveissykdom – sykdom som angriper luftveiene.
Luftwaffe – Tysklands flyvåpen under andre verdenskrig.
luksus – overdrevet prakt, overdrevet forbruk.
lydrikepunktene – seks betingelser som i 1904 ble presentert til Norge av den svenske statsminister Boström.
lynkrig – rask, overraskende angrepskrig.
lønnet arbeid – arbeid man får betalt for.

M
mais – kornslag, ettårig
maktfordelingsprinsippet – fordeling av maktutøvelse på tre uavhengige myndigheter: en lovgivende myndighet, en utøvende myndighet og en dømmende myndighet.
maktkamp – kamp for å få eller beholde makt.
mandat – her: plass på Stortinget.
marked – avsetningsområde; (samlet) tilbud og etterspørsel av en viss vare eller tjeneste.
markedsføring – arbeid som blir gjort for å lede varer og tjenester fra produksjon til forbruker, salgsarbeid.
markedsføringsloven – norsk lov som setter rammer for næringsdrivendes markedsføring og avtalevilkår, både av hensyn til andre næringsdrivende og av hensyn til forbrukerne.
markedsundersøkelse – undersøkelse som har som mål å kartlegge tendensene på markedet.
markedsvurdering – kartlegging av kundenes behov, konkurranse og sjanser produktet har på markedet.
marsrevolusjonen – revolusjon som brøt ut i de tyske statene i mars 1848. Kravene til demonstrantene var pressefrihet, begynnelsen på Den russiske revolusjon. Den brøt ut 23. februarjul./ 8. mars 1917greg., og resulterte i at tsar Nikolaj II gikk av.
materialistisk – legger stor vekt på materielle goder og ting.
matjord – det øvre, moldrike laget på dyrket mark, humus.
matproduksjon – det å produsere mat.
MDMA – forskningsmedikament for behandling av angstlidelser, og virkestoffet i partydopet ecstasy.
Mein Kampf – den tyske politikeren Adolf Hitlers ideologiske manifest og hovedverk.
mekle – prøve å få i stand forlik, enighet.
meningsmåling – kartlegging av hva folk mener om en sak ved å spørre ut et representativt utvalg av personer.
menneskemat – mat som spises av mennesker.
Menneskerettighetserklæringen – erklæringen vedtatt av De forente nasjoners tredje generalforsamling den 10. desember 1948.
menneskeskapt ressurs – ressurs skapt av mennesker.
Menstadslaget – navnet på et sammenstøt som fant sted i 8. juni 1931 på Menstad (nær Skien i Telemark) mellom arbeidere på den ene siden og politistyrker og militæravdelinger på den andre.
merd – garnpose, håv som henger ned fra en flytende ramme og blir brukt til å fange fisk med el. til å ha fisk gående i.
militær imperialisme – det at en stat forsøker å skaffe seg militært herredømme utover sine egne grenser.
militær opprustning – det at en stat ruster opp og forbereder seg til krig.
miljøkriminalitet – betegnelsen på brudd på lover som beskytter natur og miljø, f.eks. forurensningsloven av 13. mars 1981.
miljøproblem – problem knyttet til miljø og økologi, gjerne av globalt omfang.
Milorg – navnet på en militær motstandsorganisasjon som ble bygget opp i Norge i løpet av andre verdenskrig.
mindretallsregjering – regjering som kjennetegnes ved at de ikke har et avklart flertall bak seg i parlamentet.
minister – tittel som brukes på medlemmer av en regjering og diplomater med rang under ambassadør.
minoritet – gruppe som utgjøres av de som er i mindretall, og som utgjør mindre enn 50 % av en populasjon eller forsamling.
misjonær – person som driver misjon.
mitraljøsekrig – krig som føres ved hjelp av store maskingevær.
monarki – styreform der en monark er statsoverhodet.
monokultur – det at bonden dyrker bare ett produkt på store sammenhengende områder år etter år.
Montreal-protokollen – dokument som inneholder planer for kutt i utslippene av skadelige gasser og tidsplaner.
morene – grus- og jordopphoping som en isbre har ført med seg.
morenejord – jord som isbreer har lagt igjen.
Moskvaprosessene – fellesbetegnelse på tre rettssaker som ble ført i Sovjetunionen mot politiske motstandere av Josef Stalin under den store terroren.
motstandsarbeid – konspirasjonsarbeid utført av motstandsbevegelsen.
motstandsbevegelsen – mobilisert motstand mot for eksempel «utenlandsk påvirkning» eller direkte okkupasjon.
motstandsmenn – personer som er involvert i motstandsbevegelsen.
MP (Member of Parliament) – medlem av en lovgivende forsamling – et parlament.
muntlig grunnlov – form for grunnlov som fungerer i Storbritannia. Den har blitt som sedvane og tradisjoner og er like bindende som en skriftlig grunnlov.
Münchenavtalen – traktat mellom Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia, som ble undertegnet natten til 30. september 1938 i forbindelse med München-konferansen, som ble innkalt for å finne en løsning på sudeterspørsmålet.

N
Nansenpass – internasjonalt anerkjent identitetsbevis utstedt av Folkeforbundet til statsløse flyktninger. Nansenpasset ble innført i 1922 etter initiativ av Fridtjof Nansen og var i 1942 godkjent av 52 land.
narkotikakriminalitet – kriminaliteten som er forbundet med narkotika.
nasjon – gruppe mennesker som føler seg som en enhet på grunn av felles historie og kultur, oftest også felles språk.
Nasjonal Samling (NS) – norsk politisk parti stiftet 13. mai 1933 av lederen Vidkun Quisling. Ideologien var etter 1934 orientert mot nasjonalsosialisme og fascisme.
nasjonal selvråderett – begrep som betegner ulike nasjonaliteters rett til å bestemme over sine egne anliggender.
nasjonalforsamling – besluttende organ, som regel med lovgivende makt, og ofte også bevilgende makt.
nasjonalfølelse – følelse av å tilhøre en nasjon.
nasjonalisme – politisk ideologi som sier at hvert folk skal ha selvbestemmelse i sin egen stat. Det faktum at de fleste av Europas statsgrenser i relativt stor grad også gjenspeiler befolkningens etnisitet, viser at nasjonalistisk ideologi har hatt så stor gjennomslagskraft at de fleste tar dens verdisyn nærmest for gitt.
nasjonalpark – større områdevern som en stat iverksetter for å ta vare på viktige naturverdier.
nasjonalromantikk – kulturhistorisk periode som hadde sitt opphav i strømninger i den tyske kulturkrets for 200 år siden. Nasjonalromantikken fant sine særegne uttrykk både innen billedkunst, arkitektur, filosofi, historieforskning, musikk, folkloristikk og litteratur.
nasjonal selvråderett – nasjonens rett til å bestemme over seg selv.
nasjonalsosialisme – politisk ideologi som oppstod i Tyskland etter første verdenskrig, samtidig med fascismens fremvekst i Italia. Den er uløselig knyttet til sin formgiver og fører, Adolf Hitler.
nasjonalstat – stat som er oppbygd omkring en nasjon. Nasjonalstaten er en stat hvor sammensetningen av befolkningen utgjør en ensartet språklig og kulturell gruppe med felles bakgrunn og historie.
naturens bæreevne – begrep som blir benyttet for å regulere forurensingsreduserende tiltak.
naturgass – petroleum i gassform. Primært bestående av metan.
naturkrefter – krefter som virker i naturen.
naturlandskap – landskap uten merker etter menneskelig virksomhet.
naturreservat – type områdevern hvor det normalt er én spesiell type dyrebestand, natur- eller landskapsform som er vernet.
naturresurs – forekomst i naturmiljøet (både fysisk- og biologisk naturmiljø) som tilfredsstiller menneskelige behov for varer og tjenester.
naturrikdom – naturressurs
naturvettregel – en av reglene man bør følge når man er ute i naturen.
nazifisere – gjøre nasjonalsosialistisk, nazistisk.
nazismen – politisk ideologi som oppstod i Tyskland etter første verdenskrig, samtidig med fascismens fremvekst i Italia. Den er uløselig knyttet til sin formgiver og fører, Adolf Hitler.
nazist – tilhenger av nazisme.
nedbør – felles betegnelse for regn, snø og hagl.
New Deal – navnet på president Franklin Delano Roosevelts reformprogram i USA. New Deal omfatter særlig årene 1933–1938 da det ble ført en aktiv reformpolitikk, men begrepet brukes også om hele Roosevelts presidenttid fra 1933 til 1945.
nikotin – fargeløst stoff i væskeform. Det er en giftig alkaloid som man kan finne i tobakksplanter. Nikotin er best kjent gjennom bruken av det i tobakk og snus.
nisjeprodukt – vare som er beregnet for en mindre del av et marked, et såkalt nisjemarked. Det kan foreksempel være en spesiell ost eller egg fra frittgående høner.
nominasjonsmøter – møter der partiene setter opp valglister med navn på personer som de vil ha inn på Stortinget
Nordisk sameråd – en uavhengig samisk kulturpolitisk og politisk organisasjon, en såkalt ikke-statlig organisasjon. Samerådet er en samisk kulturpolitisk og politisk samarbeidsorgan for de samiske organisasjonene i Finland, Norge, Sverige og Russland.
Norges Kommunistiske Parti (NKP) – registrert politisk parti. Det ble opprettet da Det norske Arbeiderparti bestemte seg for å melde seg ut av Komintern i 1923. Partiets ungdomsorganisasjon var frem til 2006 Norges Kommunistiske Ungdomsforbund, og er i dag Ungkommunistene i Norge.
Norsk Arbeidsgiverforening (NAF) – forening stiftet i år 1900. Den gikk i 1989 sammen med Norges Industriforbund og Håndverkernes Arbeidsgiverforening inn i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).
norsk-arktisk torsk – vandrende torskestamme med oppvekstområde i Barentshavet, grunnlaget for skreifisket i Lofoten og vårtorskefisket i Finnmark.
norsk rødt fe (NRF) – norsk rase av storfe. NRF er den dominerende storferasen i Norge og står for mesteparten av all melk- og storfekjøttproduksjon i landet.
Nortraship – organisasjon som ble etablert av norske myndigheter i London i april 1940 for å administrere den store norske handelsflåten utenfor tyskkontrollerte områder.
Nürnberglovene – lovene som ble enstemmig vedtatt den 15. september 1935 ved riksdagen under den 7. rikspartidagen for Det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti («Frihets-riksdagen») i Nürnberg. Med dette nedfelte de tyske nasjonalsosialistene antisemittismen i lovverket på en helhetlig måte.
nytid – den geologiske æraen som vi lever i. Den begynte for 66 millioner år siden. Sammen med paleozoikum (jordens oldtid) og mesozoikum (jordens mellomalder) utgjør kenozoikum eonet fanerozoikum.
næringskjede – rekker av organismer der hvert ledd nærer seg av leddet foran og samtidig utgjør næring for leddet etter.
næringsliv – økonomisk virksomhet, produksjon og handel i et område, f eks et land el. en kommune.
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) – Norges største interesseorganisasjon for bedrifter. Medlemsbedriftene er privat- og offentlig eide virksomheter som driver næring i konkurranseutsatte markeder.
næringsvei – gren av ervervslivet i et samfunn.

O
offentlig sektor – produksjon av fellestjenester, som i hovedsak er finansiert via skatter og avgifter.
offer – skadelidende.
olje – væske (organisk væske) som ikke er oppløselig i vann. Ordet olje er et ikke-vitenskapelig ord for alle væsker med omtrentlig samme viskositet, uten å ta hensyn til væskens kjemiske innhold.
oljefondet – norsk statlig fond som ble etablert 1. januar 2006 som en overbygning over Statens petroleumsfond og Folketrygdfondet.
overbeskatte – legge for store skatter på; utnytte for sterkt.
overfiske – det å fiske altfor mye og ødelegge fiskebestander.
Overhuset – delen av det britiske parlamentet som består av utnevnte (og noen arvelige), ikke-valgte medlemmer.
overmenneske – filosofisk begrep skapt av den tyske filosof Friedrich Nietzsche på 1880-tallet i verket Also sprach Zarathustra. Overmennesket er knyttet til Nietzsches tro på menneskets iboende metafysiske kraft, eller vilje, til å søke makt gjennom å utnytte verdens viljekvanta. Der ansamlingen av slike viljekvanta er vellykket oppstår også de sterke overmennesker.
ozonlag – betegnelsen for en del av stratosfæren i ca. 18–50 km høyde og høyere, hvor konsentrasjonen av ozon er høyere enn i atmosfæren ellers.

P
Palace of Westminister – stedet der det Det britiske parlamentet holder til.
parlament – lovgivende forsamling.
parlamentarisk leder – lederen for stortingsrepresentantene i sin egen partigruppe.
parlamentarisme – politisk styreform der regjeringen (den utøvende makt) utgår fra et flertall i den lovgivende forsamling (parlamentet).
parlamentsmedlem – politiker som ble valgt til nasjonalforsamlingen.
partigruppe – samling politikere fra samme parti.
partisaner – medlemmer av en irregulær militærstyrke dannet for å motsette seg kontrollen til en fremmed makt i et område eller av en okkupasjonsarmé.
Pearl Harbor – et sund på øya Oahu i Hawaii, vest for Honolulu. Store deler av havnen og de omliggende områdene utgjør en amerikansk marinebase, som er hovedkvarter for den amerikanske stillehavsflåten. Japans overraskende angrep på Pearl Harbor søndag 7. desember 1941 førte til at USA kom med i andre verdenskrig på de alliertes side.
pellet – sammenpresset flis og bark som er rike på energi og lette å frakte.
pengehusholdning – samfunnsordning med penger som vanlig betalingsmiddel.
plankton – fellesbetegnelse for de små og oftest encellede organismer – mikroorganismer som lever svevende i de frie vannmasser (pelagisk) i hav eller ferskvann.
plantevernmiddel – gift, som er beregnet til å kontrollere for eksempel planter, insekter, sopp, gnagere og andre organismer, som oppfattes som skadelige.
plutonium – kunstig fremstilt radioaktivt grunnstoff med atomnummer 94 og kjemisk symbol Pu.
politiattest – attest fra politiet med opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene.
politisk parti – sammenslutning av partimedlemmer, som har relativt sammenfallende syn i politiske spørsmål og ønsker å øve innflytelse i de politiske beslutningsprosessene.
politistat – stat (land) der politiet og eller militærvesenet kan gripe inn mot statens innbyggere med anholdelser, ransakinger og avhør uten bestemt lovhjemmel, og hvor myndighetene kan fengsle personer i ubegrenset tid uten rettergang eller dom.
praktisk utdanningsløp – utdanningsprogram som forbereder en elev til yrkeslivet.
president – statsleder i en republikk, men også: en leder for et presidium, et styre.
presidentkandidat – en som stiller som kandidat i et presidentvalg.
presidentskap – samling, kollegium av presidenter, særlig i Stortinget.
primærnæring – næring som utnytter naturen til å fremstiller råvarer.
private næringsliv – bedrifter som er eid privat og ikke offentlig.
privilegium – her: å ha flere rettigheter eller goder enn folk forøvrig.
proletar – begrep, som nyttes til å karakterisere en person av arbeiderklassen, eller egentlig av dem som ikke har andre eiendeler enn sin egen arbeidskraft.
promille – mengden av alkohol et menneske har i blodet, oppgitt i promille (‰).
promillekjøring – situasjon der en person som har inntatt alkohol eller et annet berusende middel (mest praktisk narkotika) setter seg bak rattet i et kjøretøy og kjører det.
propaganda – ensidig fremstilling av informasjon for at mennesker skal ta stilling til en sak på en bestemt måte; ikke egentlig forskjellig fra reklame i sin metode, men som regel knyttet til politiske og/eller religiøse spørsmål.
psykisk lidelse – et samlebegrep for forskjellige lidelser og sykdommer som i første rekke rammer sinnet og bevisstheten og ikke den fysiske kroppen.
psykisk ubalanse – psykisk misforhold.
påtaleunnlatelse – det å la være å reise tiltale.

R
radar – her: apparat som ved hjelp av radiobølger lokaliserer en gjenstand, ekkoradio.
radioaktiv stråling – det fenomenet at atomkjerner henfaller (omdannes) og sender ut ioniserende stråling i form av partikler og/eller elektromagnetisk stråling under denne prosessen.
rasisme – oppfatningen om at menneske kan deles inn i forskjellige raser, hvorav noen er mer intelligente eller har andre egenskaper som gjør dem mer verdifulle enn andre.
rasjoneringskort – kort som gir tillatelse til kjøp av en fastsatt mengde av rasjonerte varer.
ravine – liten dal, hovedsakelig dannet som følge av erosjon av bekker og mindre elver.
regnskap – fortegnelse over inntekter og utgifter.
regnskog – skog med høy årlig nedbør, minst 2000 mm.
rehabiliterende straff – det at de som soner dommer i fengselet har et meningsfullt tilbud for å ha større sjanser for å leve et lovgyldig liv når de kommer ut.
reindrift – næringen nært knyttet til samebefolkningen og urbefolkningen i de skandinaviske landene. I Norge kan kun personer av samisk ætt drive reindrift innenfor reinbeiteområdene.
reindriftsame – same som driver med reinsdrift
reklamasjonsfrist – frist som angir hvor lang tid du kan reklamere på en vare etter at du kjøpte den.
reklamasjonsrett – den rett mottakeren av en ytelse har til å fremme krav overfor leverandøren på grunn av mangler ved ytelsen.
reklamasjonstid – tiden etter kjøp av en vare der forbrukeren har rett å reklamere varen.
reklame – kommersielle budskap via massemedier for å gjøre et produkt, et varemerke eller en tjeneste kjent for potensielle kunder.
reklamere – kreve tilbake, klage på
Representantenes hus – i USA: ett av to kamre i den føderale lovgivende forsamling, Kongressen (det andre er Senatet).
republikk – statlig styreform der overhodet er valgt for en bestemt funksjonstid (i motsetning til en monark).
resirkulere – bringe i sirkulasjon, bringe inn i et kretsløp igjen.
resirkulering – det å bruke materiale fra avfall som råstoff til å produsere nye varer eller ressurser.
ressurskrise – situasjon der det er altfor mange folk i verden og altfor lite ressurser.
ressurspolitikk – politikk som har med forvaltning av ressurser å gjøre.
restavfall – avfall som ikke kan gjenvinnes.
rettssak – formelt møte mellom to motstående parter, ledet av en dommer som etter å ha hørt partenes forklaringer avsier en dom.
rettssikkerhet – en sikkerhet og trygghet som ligger i at samfunnet er regulert av rettsregler og at myndighetene håndhever dem.
rettsstat – stat med et velutviklet og sivilisert rettssystem. Her står prinsipper om legalitet, rettssikkerhet og maktfordeling sentralt, fundert på det grunnleggende prinsipp om folkets suverenitet.
rettssystem – systemet forbundet med den dømmende myndigheten.
Riksadvokaten – øverste leder for påtalemyndigheten i Norge.
Riksmeklingsmann – norsk statlig embede som har til oppgave å megle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, det vil si tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler.
Riksrevisjonen – stortingets revisjons- og kontrollorgan. Riksrevisjonen har som sin overordnede oppgave å føre kontroll med at statens midler brukes og forvaltes på en økonomisk forsvarlig måte og i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger.
ris – kornslag, dyrket siden 3000 år f.Kr. Navnet blir brukt både om kornet og planten.
risikofaktor – forhold som påvirker det enkelte menneske til å begå kriminelle handlinger.
rollemodell – forbilde, noen som inspirerer de yngre generasjonene.
Royal air Force (RAF) – Storbritannias flyvåpen.
rus – betegnelsen på den mentale og fysiske tilstandene som oppstår etter inntak av ett eller flere rusmidler.
rusbrus – ferdigblandet cocktail tilsatt kullsyre på flaske.
rusmiddel – en vare eller et legemiddel som for sitt innehold av kjemiske stoff som påvirker nervesystem og sanseapparatet, dvs. berusende stoffer.
Rød Valgallianse – norsk politisk parti 1973–2007. Den 11. mars 2007 ble RV nedlagt, da de sammen med AKP, Rød Ungdom og partiløse omdannet seg til partiet Rødt.
rødegardist – medlem av hæren samlet av Leo Trotskij i 1917.
rømme – her: flykte
røyk – her: sigarett, tobakk
røykeloven – norsk lov med som har til formål å begrense de helseskader som bruk av tobakk medfører.
råolje – flytende petroleum og er et etterspurt salgsprodukt i hele verden med stor betydning for økonomien i kjøperland og selgerland. Begrepet råolje benyttes om olje før den er raffinert, men etter at oppløst vann og naturgass er fjernet.
råvare – vare som er råstoff, utgangsmateriale for en ferdig vare eller et halvfabrikat.
råvareland – land som stort sett produserer råvarer.
råvareprodusent – den som produserer råvarer.

S
sabotasjeaksjon – kampmiddel som hindrer produksjonen ved å sette ned arbeidstempoet eller ødelegge maskiner, verktøy eller bygninger. I krig er sabotasje et vanlig kampmiddel.
sabotør – person dom driver sabotasje.
sagn – kort (muntlig overlevert) fortelling som gir seg ut for å være sann.
saksøker – den som bringer en sivilsak inn for domstolene.
saksøkte – saksøkers motpart.
samarbeidsregjering – regjering som dannes av flere partier sammen.
Sametinget – nasjonal, representativ folkevalgt forsamling for samer i Norge.
samfunnsforklaringen – Forklaring som sier at årsakene til kriminalitet ligger i selve samfunnet.
samfunnsstraff – form for straff, som kan idømmes i stedet for fengsel. Samfunnsstraff innebærer at den domfelte må avtjene et visst antall timer. Straffen kan gå ut på (ulønnet) samfunnsnyttig tjeneste, deltakelse i program eller andre tiltak som kan motvirke kriminalitet.
samlingsregjering – bred koalisjonsregjering bestående av alle partiene (eller alle store partier) i nasjonalforsamlingen.
Schlieffenplanen – betegnelsen for den tyske strategien ved begynnelsen av første verdenskrig for angrepet i vest. Den er oppkalt etter generaloberst og leder for generalstaben Alfred von Schlieffen.
Schutzstaffel (SS) – paramilitær organisasjon knyttet til det tyske nasjonalsosialistiske partiet NSDAP som livvakt for lederen Adolf Hitler på 1920-tallet. Organisasjonen utviklet seg etterhvert til en del av Det tredje rikes militær- og ordensvesen, og bestod under andre verdenskrig av tre ulike hovedgrupper: Allgemeine-SS (sivile partiavdelinger), Waffen-SS (infanteri-, artilleri- og panserstyrker) og Sicherheitsdienst (politisk overvåkingsorgan).
sedimentær bergart – berg som består av konsoliderte sedimenter. Den kan være en lagdelt bergart, som har svært gode kløvegenskaper mellom hvert lag, som skifer.
Sejmen – betegnelsen på underhuset i det polske parlamentet.
sekretariat – kontor i en større institusjon el. virksomhet som tar seg av saksbehandling og korrespondanse.
sekretær – her: person som fører protokoll ved møter, forhandlinger og lignende, medarbeider ved et sekretariat.
seksualkriminalitet – samlebetegnelse på forbrytelser definert som «seksuell omgang», «seksuell handling» samt «seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd».
sekundærnæring – næringer hvor varer blir helt eller delvis produsert ved å bearbeide råvarene jord- og skogbruk. Dette omfatter bergverk, vareproduserende industri, vann- og kraftforsyning, bygg og anlegg.
selvforsyningsjordbruk – jordbruk der man ikke er avhengig av å importere varer fra andre steder.
selvstandig næringsdrivende – person som ikke er ansatt i et firma eid av andre, men som livnærer seg på egen hånd. En selvstendig næringsdrivende i Norge kan være registrert med enkeltpersonforetak eller et annet personlig foretak.
Senatet – ett av to kamre i USAs føderale lovgivende forsamling, Kongressen.
sensur – utvalg av informasjon som av ulike grunner ikke skal bli publisert.
Senterpartiet – norsk, registrert politisk parti som har grunnlaget sitt i de norske primærnæringene, i første rekke (bonde- og fiskerbevegelsene). Partiet ble stiftet på landsmøtet i Norges Bondelag i 1920 under navnet Bondepartiet (B) og var det andre klassepartiet i Norge etter Arbeiderpartiet.
sentrum – partier, organisasjoner og personer som verken plasserer seg til høyre eller venstre i politikken, men ofte havner midt i mellom dem som et kompromiss av begge fløyer. Av de store partiene i Norge regnes Kristelig Folkeparti, Venstre og Senterpartiet for å tilhøre sentrum.
sentralstyre – organisasjoner som består av regionale og lokale ledd betegnelsen på det overordnede styret på nasjonalt nivå.
seter – beite med hus der en har (hadde) husdyra om sommeren.
sijddaen – samisk fellesskap som forvalter naturressursene i et område.
sivilisasjon – kultur, oftest brukt om den hvite rases kultur i motsetning til naturfolks og med særlig tanke på den tekniske og materielle utvikling.
skadelidende – den som lider skade eller tap.
skadeverk – skadelig verk eller gjerning, hærverk.
skalldyr – betegnelse på økonomisk viktige krepsdyr og muslinger, for eksempel reker, kreps, hummer, krabbe.
skam – vanære, skjensel.
skjærgård – betegnelsen på en landform av navigerbart kystområde bestående av øyer, holmer og skjær.
skogbruk – drift og utnyttelse av skog som næringsvei.
skoglandskap – landskap med mye skog.
skoleinternat – elevhjem
skyttergrav – gang eller grøft med voll eller brystvern brukt som dekning under stillingskrig.
skyttergravskrig – form for krigføring hvor begge parter er plassert i statiske befestninger. De stridende styrkene søker dekning mot fiendtlig ild ved å grave skyttergraver.
sluttprosedyre – oppsummering i en rettssak der aktor og forsvarer oppsummerer hvordan de mener bevisene skal forstås og hva utfallet av dommen bør bli.
Smutthavet – betegnelse på et 321 700 km² stort havområde omkranset av Norges, Islands, Færøyenes og Grønlands økonomiske soner, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard. Området er internasjonalt farvann.
Smutthulet – betegnelsen på et 67 100 km² stort havområde i Barentshavet. Smutthullet er omgitt av Norges økonomiske sone, fiskevernsonen ved Svalbard og Russlands økonomiske sone. Området er således å betrakte som internasjonalt farvann eller «åpent hav». Det var journalist Gunnar Sætra som i sin tid ga dette havområdet navnet «Smutthullet».
snus (spyttetobakk) – fuktig tobakkpulver som klemmes sammen i små klumper og legges under over- eller underleppen.
sol – stjernen som ligger i sentrum av solsystemet. Jorden og andre objekter (som planeter, asteroider, meteoroider, kometer og støv) går i bane rundt Solen. Solen står for mer enn 99 % av solsystemets masse og energien som den utstråler støtter nesten alt liv på Jorden gjennom fotosyntese.
solcelle – plate som omdanner solenergi, dvs. fotoner, til elektrisitet, ved å utnytte den fotoelektriske effekt.
solcellepanel – flere solceller satt sammen.
solenergi – energi som sola utstråler i form av lys og varme.
Solidaritet – her: polsk fagforbund, grunnlagt i september 1980, opprinnelig ledet av Lech Wałęsa. På 1980-tallet samlet det en bred antikommunistisk sosial bevegelse med medlemmer fra Den romersk-katolske kirke på den ene siden til sosialister på den andre siden. Forbundet ble støttet av organisasjonen for intellektuelle dissidenter (KOR), og var basert på ikke-voldelig motstand.
solstrømanlegg – anlegg som produserer strøm ved hjelp av solenergi.
solvarmeanlegg – anlegg som produserer varme ved hjelp av solenergi.
sonar – teknikk som bruker lyd under vann til å navigere med eller detektere andre fartøyer.
sosial eksklusjon – det å ikke kunne, av økonomiske grunner, være på ting andre er med på.
sosialdemokrat – tilhenger av sosialdemokrati, dvs. en ideologisk retning innenfor den sosialistiske tradisjon som bryter med tankene til Karl Marx om revolusjon og proletariatets diktatur. Den første som lanserte disse tankene var Eduard Bernstein, som mente at sosialismen kunne innføres på fredelig vis og i en gradvis prosess i land med noenlunde demokratisk styresett.
sosialisme – politisk ideologi som vektlegger ønsket om økonomisk likhet mellom samfunnsmedlemmene. Tilhengere av sosialismen ser økt statlig engasjement i samfunnet som et virkemiddel til å oppnå rettferdighet. Sosialismen fremmer et optimistisk syn på muligheten for politisk styring av økonomien, men er skeptiske til private næringsinteresser og profittmotiver. Tilhengere av sosialismen har i motsetning til tilhengere av kapitalismen og liberalismen et negativt syn på frie markeder, ettersom de anser dem å skape uholdbare skiller mellom rike og fattige.
sosialist – tilhenger av sosialistisk ideologi
sosialistisk parti – politisk parti som har sosialisme som ideologi.
sovjet – russisk arbeiderråd, rådsforsamling.
speed – her: slangordet for amfetamin.
spekulant – person som driver forretninger i den hensikt å utnytte konjunktursvingninger til egen fordel.
spesiell studiekompetanse – ekstra fordypning i noen fag, gjerne realfag, som kreves for å komme inn på noen studier ved universiteter og høgskoler.
spillvarme – overskuddsvarme fra industri.
Stalingrad – by på vestbredden av elven Volga i den sørvestlige delen av Volgograd oblast i Russland. Stalingrad ble udødeliggjort som slagstedet for Slaget om Stalingrad som foregikk i byen fra sommeren 1942 til 2. februar 1943 – regnet som et av andre verdenskrigs blodigste slag og et av krigens vendepunkt.
straffeloven – norsk lov som inneholder de mest sentrale bestemmelsene om straff.
strandflate – det lave landet og det grunne kystnære sjøområdet som er typisk for det norske kystlandskapet fra Stavanger i Rogaland til Magerøy i Finnmark.
Stallo – mytisk figur som opptrer i ulike roller i samisk folketro. Stallo forekommer særlig i to hovedtyper i eventyr og sagn, enten som menneskeetende troll eller som et gjenferd eller en demon utsendt av en noaide. Stalloer er onde og sterkere enn menneskene, men også dummere, og det gjelder ofte å lure dem.
startkapital – penger til å sette noe i gang med.
Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) – det eneste forskningsinstitutt i Norge som utelukkende arbeider med forbruksforskning.
Statens institutt for rusmiddelforskning – institusjon som driver samfunnsvitenskapelig forskning og dokumentasjon om rusmiddelspørsmål.
statsbudsjett – overslag over en stats inntekter og utgifter i et budsjettår.
statsform – måten for eksempel stat eller kommune styres på.
statsoverhode – den øverste lederen i en suveren stat; f.eks. president, konge, fyrste, keiser eller pave.
stattholder – kongens stedfortreder.
status – stilling, rang.
statussymbol – ytre tegn på høy sosial status.
stemmerett – retten til å avgi stemme ved et valg.
stormakt – stat med stor innflytelse på verdenspolitikken.
Stortinget – den norske nasjonalforsamlingen. Det består av 169 representanter valgt fra 19 valgdistrikter (fylkene).
stortingspresident – stortingsrepresentant som er valgt til leder for Stortingets presidentskap.
stortingsrepresentant – folkevalgt til Norges nasjonalforsamling, Stortinget.
stortingsvalg – valg til Norges nasjonalforsamling.
straff – gjengjeld for ulydighet
straffbar handling – ulovlig handling som er straffet etter loven.
straffesak – rettssak som gjelder idømmelse av straff for lovbrudd.
strandflate – det lave landet og det grunne kystnære sjøområdet som er typisk for det norske kystlandskapet fra Stavanger i Rogaland til Magerøy i Finnmark.
streik – det at arbeidstakere går til felles arbeidsnedleggelse, særlig for å få gjennomført krav som gjelder lønn, arbeidsforhold osv.
Sturmabteilung (SA) – det tyske nasjonalsosialistiske partiet NSDAPs paramilitære avdeling som skulle hjelpe til med å ta makten i Tyskland.
studiekompetanse – kvalifikasjon som oppnås i videregående skole.
Sudetområdet – region i Nordvest-Bøhmen som før 2. verdenskrig hovedsakelig var bebodd av tyskere (sudettyskere).
sumererne – mennesker som bodde i oldtidsrike i Mesopotamia, som lå mellom elvene Tigris og Eufrat i det nåværende Irak, midt i den såkalte «sivilisasjonens vugge», og en av de eldste kulturene vi kjenner.
sur nedbør – konsekvens av forurensning i lufta. Kommer ned på jorda sammen med nedbøren. Vi snakker hovedsakelig om tilførsel av to stoffer, svoveldioksid (SO2) og nitrogenoksider (NOx).
Svanemerket – det offisielle, nordiske miljømerket,etablert av Nordisk Ministerråd. I Norge ble Stiftelsen Miljømerking opprettet av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet for å forvalte merket.
SWEET Protection – norsk sportsutstyrsprodusent som ble etablert i 2000, og har foretningskontor i Trysil.
symbolfunksjon – et tegn, gjenstand, person, handling eller lignende som representerer noe
syre – her: kjemikalie som øker vannets hydrogenionekativitet når det blir løst ut.
søppel – avfall

T
tagging – form for graffiti der stiliserte navnesignaturer blir spraymalt eller tusjet på vegger, offentlige toaletter osv. Det er strengt forbudt å tagge.
tariffavtale – avtale mellom arbeidstakere og arbeidsgiver(e) om lønns- og arbeidsvilkår.
tarifforhandling – forhandling mellom arbeidstakere og arbeidsgiver(e) om lønns- og arbeidsvilkår.
teknologi – læren og kunnskapen om de metoder og hjelpemidler (teknikk) som brukes for å omdanne råstoffer til ferdige produkter.
teoretisk utdanningsløp – utdanning som forbereder en videregående skoleelev til studiene.
terawattime – enhet for måling av energi. 1 TWh (en terawattime) er en milliard kilowattimer.
terrorstyre – det at en et statsoverhode terroriserer folk i et eget land.
tertiærnæring – næring hvor produktet er en tjeneste, typisk formidling av produkter fra primær- og sekundærnæringer.
tettsted – tettbebygd område; et byområde, en by, et bebyggelsestyngdepunkt, for eksempel et industristed, fiskevær, bygdesentrum eller kommunikasjonsknutepunkt.
THC – det viktigste psykoaktive virkemiddel funnet i cannabisplanten.
The Battle of Britain – betegnelsen på den luftoffensiven som Aksemaktene utkjempet mot Storbritannia sommeren og høsten 1940.
The speaker – navnet på embetet til den ledende talspersonen for the House of Commons i Storbritannia.
Thranebevegelsen – navnet på den første norske arbeiderbevegelsen, oppkalt etter Marcus Thrane.
tillitsvalgt – person valgt til tillitskvinne eller tillitsmann av en gruppe for å være gruppens talsmann. Personen blir gjerne et bindeledd i kommunikasjon mellom ulike nivåer i et hierarki.
tiltale – anklagedokument i straffesaker. Det er påtalemyndigheten som utformer anklagene.
tingretten – det første nivået i domstolssystemet i Norge i straffesaker og i praksis også i sivile saker selv om disse i noen tilfeller må behandles i forliksrådet før de kan bringes inn for tingretten.
tjenestesamfunn – det etterindustrielle samfunn, der tre av fire arbeidstakere lever av å utføre tjenester.
tobakk – landbruksprodukt framstilt av tørkede, skårne blader fra tobakksplanten. Tobakk brukes ofte til røyking i form av sigarer, sigaretter, eller i en tobakkspipe.
tobakkskadeloven – norsk lov med som har til formål å begrense de helseskader som bruk av tobakk medfører.
topartisystem – politisk system med to dominerende partier.
tortur – handling som med overlegg påfører et menneske smerte eller lidelse, enten psykisk eller fysisk.
Torvslaget – situasjonen som oppsto da den svenske stattholderen von Platen satte kavaleri inn mot Christianiaborgere og studenter den 17. mai 1829, da de var samlet på Stortorvet foran Vår Frelsers Kirke, i dag Oslo Domkirke.
trafikkriminalitet – kriminalitet forbundet med trafikk.
trippelalliansen – avtale mellom Tyskland, Østerrike-Ungarn og Italia som ble inngått 20. mai 1882. Alliansen gikk ut på å støtte hverandre militært i tilfelle et av landene ble angrepet av to eller flere større styrker.
trippelententen – allianse inngått i 1907 mellom Storbritannia, Frankrike og Russland.
trontale – tale som holdes av monarken i visse monarkier foran nasjonalforsamlingen.
trål – stor not som slepes langs bunnen.
tsar – russisk fyrstetittel (keiser).
tsarveldet – det at en stat blir rådet av en tsar.
tsjude – en av tsjuderne – finsk-ugriske folkeslag i området som nå er Finland, Estland og Nordvest-Russland.
turisme – alt som har med turister og turisttrafikk å gjøre.
tvistemål – betegnelsen på en rettslig (sivil) tvist mellom private parter, som behandles av en domstol.
tvungen lønnsnemnd – i norsk arbeidsliv et tvangstiltak som myndighetene kan iverksette for å stoppe en pågående arbeidskonflikt.
tyskertøs – nedsettende begrep benyttet om de norske og danske kvinnene som hadde kjærlighetsforhold til tyske soldater i Norge og Danmark under andre verdenskrig.
tyskerunge – barn med norsk mor og tysk far, født under eller like etter andre verdenskrig.

U
ubetinget fengsel – form for straff som innebærer at man må sone i en fengselsanstalt, i Norge organisert under Kriminalomsorgen.
ubåtkrig – krig der ubåter blir hyppig brukt.
U-dal – dal med bratte, parallelle sider, samt at den er jevnbred. Dalen har som oftest flat bunn. U-dalen er utformet ved erosjon av en strømmende isbre.
ulønnet arbeid – arbeid man ikke får lønn for.
Underhuset – et av de to kamrene i Det britiske parlamentet.
Ungdomsbedrift – ungt Entreprenørskaps bedriftsprogram i videregående skole. Elevene starter, driver og avvikler sin egen bedrift gjennom et skoleår. Bedriften kan etableres som eget fag eller som en del av et eksisterende studium/fag.
Ungt Entreprenørskap – landsomfattende ideell organisasjon som ble etablert 21. oktober 1997. Ungt Entreprenørskap arbeider med entreprenørskap i utdanning og tilbyr ulike programmer fra grunnskole til høyere utdanning. Organisasjonen opererer i skjæringspunktet mellom skole og næringsliv, og offentlig og privat sektor.
urankjerne – kjerne laget av uran, dvs. et radioaktivt grunnstoff med atomnummer 92 og kjemisk symbol U.
urbanisering – det at mange mennesker flyter til byer.
urfolk – folkeslag som er blitt innlemmet i en stat dannet av et annet folkeslag.
urtid – aller eldste fortid.
utdanning – uttrykk som omfatter læren om en spesifikk – eller flere – ferdighet(er), og av og til mindre håndgripelig; å få kunnskap og utøve «god dømmekraft».
utdanningsprogram – det nye navnet på studieretning eller linje i den videregående skolen i Norge.
utdanningsvalg – fag på ungdomstrinnet som har et omfang på 113 timer. Elevene skal prøve ut minst to utdanningsprogram i den videregående opplæringen. Ordningen innebærer et samarbeid mellom grunnskoler og videregående skoler, både på studieforberedende – og yrkesfaglige utdanningsprogram.
utenrikspolitikk – den politikk en stat fører overfor andre stater, med den hensikt å ivareta sine interesser.
utmark – utenfor innmarka på en gard.
utryddelsesleir – leir i Det tredje rikes maktområde hvis funksjon var å avlive mennesker så effektivt som mulig.
utsettende veto – veto som blokkerer en beslutning til en ny avstemning kan bli utført.
utvandring – det å forlate sitt bosted for å bosette seg utenlands.
utøvende myndighet – makt til å iverksette, håndheve og opprettholde lover og lovlige beslutninger.

V
valgkampturné – å reise rundt og forsøke å få støtte for en kandidat eller et parti i et valg som kommer.
valgmannsstemmer – stemmer a valgmann. I USA er det 538 folkevalgte representanter som formelt velger USAs president og visepresident. Prosessen med valgmannskollegium ved USAs presidentvalg er et eksempel på indirekte valg.
valgmenn – de 538 folkevalgte representantene som formelt velger USAs president og visepresident.
vann – klar, gjennomsiktig væske som er en kjemisk forbindelse mellom hydrogen og oksygen.
vanningsmetode – metode av vanning, dvs. forflytning eller supplementering av nedbør med vann fra andre kilder for å dyrke avlinger.
vannkraft – bruk av vann til kraftproduksjon, enten kraften blir utnyttet mekanisk eller transformeres til elektrisk kraft.
vannkraftverk – kraftverk som produserer elektrisk energi ved hjelp av rennende vann, og som dermed utnytter vannkraft.
varetektsfengsel – form for frihetsberøvelse som innebærer at en person holdes i fengsel mens et lovbrudd blir etterforsket.
varmepumpe – pumpe som flytter varme fra et sted med en gitt temperatur til et annet med høyere temperatur, en prosess som kalles varmepumping.
V-dal – dal med V-formet profil. Dalen er dannet ved elve-erosjon. Langs dalsidene er det gjerne mye løs stein som glir ned mot en elv hvor de males i stykker og fjernes med strømmen av elven. Et eksempel på en V-dal er Hallingdal.
vekstsesong – døgn som har temperatur over 5 °C i gjennomsnitt (i denne temperaturen kan planter vokse).
vekstskifte – det at ulike planter avløser hverandre på samme arealet.
velferd – velvære; trygge livsvilkår med hensyn til sosiale goder.
velstand – gode økonomiske forhold.
vennekrets – vennegruppe
Venstre – Norges eldste politiske parti, stiftet 28. januar 1884, og er registrert i Partiregisteret. Venstre har sosialliberalismen som ideologi, partiet har gjennomført liberale reformer som parlamentarisme, religionsfrihet, juryordningen og allmenn stemmerett.
venstresiden – fløy i politikken der de tilhørende partiene eller personer har visse politiske fellestrekk. Av de store partiene regner vi i Norge Rødt, NKP, Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet for å tilhøre venstresiden.
verdensfred – fred på hele verden, dvs. fravær av fiendtlighet, krangel og konflikt og som en motsetning til krig.
verdenskrise – økonomisk sammenbrudd som rammer hele verden.
verdensorden – måten verden er organisert og drevet
Verdensrådet for urfolk – internasjonal organisasjon som tar seg av situasjonen og rettigheter til urbefolkninger.
verdensøkonomi – den økonomiske situasjonen i hele verden.
verdikonflikt – konflikt som oppstår fordi partene har forskjellige verdier.
verneombud – valgt person i en bedrift eller organisasjon med oppgave å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.
verneplikt – plikt et lands statsborgere har til å delta i forsvaret av sitt land.
Versaillesfreden – fredsavtalen som ble skapt etter den seks måneders lange fredskonferansen i Paris i 1919, som førte til den offisielle slutten på første verdenskrig.
vestfronten – kampene på vestfronten under første verdenskrig pågikk mellom 1914 og 1918 og bestod for det meste av en skyttergravskrig, der ingen av partene vant fram.
veto – ordet Veto kommer fra Latin og betyr «jeg forbyr» og er en spesiell form for stemme som har utsettende eller blokkerende effekt for en beslutning innenfor en gitt ramme. Et veto kan bare forhindre en beslutning, det kan ikke forandre innholdet av denne.
vidde – åpent fjellområde, som generelt ligger høyere enn tregrensen og har begrenset vekst av trær.
villagris – en gris som folk i villastrøk skaffet seg for å få mat under andre verdenskrig.
villedende reklame – reklame som villeder mottakeren.
villfisk – fisk som lever i villnaturen.
villmark – landskap og arealer som ikke er berørt av nyere tids teknologi og fysiske inngrep (veier, kraftutbygging m.v.), også kalt inngrepsfrie naturområder og uberørt natur.
vindmølle – mekanisk innretning som blir drevet ved hjelp av blader på roterende aksel som får bevegelsesenergi fra vinden.
vinningskriminalitet – økonomisk kriminalitet.
vinterhvete – korn som sås om høsten og er moden neste vår og forsommer.
vinterkrigen – krig som brøt ut da Sovjetunionen angrep Finland den 30. november 1939, tre måneder etter utbruddet av andre verdenskrig. Angrepet ble internasjonalt fordømt og førte til at Sovjetunionen ble utestengt fra Folkeforbundet. Vinterkrigen var den dominerende konflikten i Europa under perioden som på engelsk er kjent som The Phony War.
Vinterpalasset – bygning i Sankt Petersburg i Russland der de forhenværende tsarene residerte.
visepresident – presidentens stedfortreder.
vitne – person som gir utsagn (i retten) om hva han eller hun i et visst tilfelle har sett, hørt, kjent, ment eller sagt.
voldskriminalitet – voldshandling som er ansett så alvorlig og uønsket av et samfunn at den er ulovlig og straffbar.
vågehval – art i finnhvalslekten, en slekt som inkluderer åtte arter og tilhører finnhvalfamilien, som totalt inkluderer tre slekter og ni eller ti (det hersker en viss uenighet) bardehvaler.

W
Wannseekonferansen – konferanse i Berlin i 1942 der ledere i det tyske nasjonalsosialistiske partiet NSDAP diskuterte det de kalte «den endelige løsningen på jødespørsmålet».
wattime – enhet for måling av energi.
Weimarrepublikken – betegnelse på den tyske staten fra slutten av første verdenskrig til Hitlers maktovertagelse i 1933.
WWI (Worldwatch Institute) – institutt som arbeider med overgangen til et miljømessig bæredyktig og sosialt rettferdig samfunn. De gir hvert år ut boken Jordens tilstand.

Y
yrkeskompetanse – den kompetansen som kreves i et yrke.
ytringsfrihet – avledning av tankefrihet, og er en rettighet som innebærer friheten til å ha egne meninger, til å motta og gi informasjon uten innblanding fra myndighetene eller andre personer.

Z
Zyklon B – varemerket for et middel mot skadedyr med virkestoffet blåsyre. Fra 1941 ble det brukt til gassing av mennesker i flere av nazistenes tilintetgjørelsesleirer.

Ø
økologisk jordbruk – driftsform for landbruket hvor det settes spesielle krav og begrensninger for produksjonen, eksempelvis ved ikke å bruke kunstig gjødsel og syntetiske plantevernmidler, og til velferden i husdyrproduksjonen. Begrepet står i sammenheng med jord og biotoper som dekkes av den vitenskapelige disiplinen økologi.
økologisk kvote – det fotavtyrkket (forbruket) hver av oss kan sette på jorda uten at samspillet i naturen forringes.
økologisk produksjon – produksjon hvor det settes spesielle krav og begrensninger, produksjon som ikke skal være skadelig for miljøet.
økonomisk imperialisme – det når en stat forsøker å skaffe seg økonomisk herredømme utover sine egne grenser.
økonomisk kriminalitet – paraplybegrep for en rekke lovbrudd. Det er profittmotiverte, lovstridige handlinger som begås innenfor, eller med utspring i en økonomisk virksomhet som i seg selv er – eller utgir seg for å være – lovlig.
økonomisk sone – havsone der en kyststat har suverene rettigheter over naturressursene i sjøen, på og under havbunnen.
Ø-merket – merke som gir forbrukeren en trygghet for at varen er produsert etter regelverket for økologisk produksjon.
østfronten – krigsskueplass i første verdenskrig i Sentral- og hovedsakelig Øst-Europa. Betegnelsen står i kontrast til Vestfronten.

Å
åkerholme – område med trær og vegetasjon som ligger midt ute på et jorde.

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern